Debuts 2017, Episode Four, Sinfonia Varsovia, Warsaw Photo Days.